Istorijat i opšti podaci o preduzeću

Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište ima status javnog preduzeća u cijem radu Opština Smederevo ostvaruje opšti gradski interes u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom.
Direkcija za izgradnju, urbanizam i gradevinsko zemljište osnovana je 6. aprila 1995. godine sa ciljem da se objedine svi poslovi koji su ranije obavljala javna preduzeća „Plangrad“ i „Fond za građevinsko zemljište“ i da se koordinisanje poslova vezanih za realizaciju strateškog razvoja opštine, osmišljavanje i efikasnu realizaciju dugoročnih i aktuelnih projekata od interesa za grad, mesne zajednice i građane  podignu na znatno viši nivo.
Osnovne delatnosti Direkcije su:
•    definisanje elemenata i pravaca integralnog razvoja opštine, gradskih i seoskih mesnih zajednica
•    uređenje, korišćenje, unapređenje i zaštita građevinskog zemljišta
•    razvoj, izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, putevi, javna rasveta i dr.) i razvoj javnih komunalnih preduzeća
•    stručni poslovi urbanističkog planiranja i uređenja prostora
•    projektovanje, izgradnja i nadzor nad izgradnjom građevinskih objekata.
Organ upravljanja u Direkciji je Nadzorni odbor koga imenuje Skupština grada sa nadležnostima propisanim  Statutom Direkcije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Odlukom o osnivanju.
Poslovodni organ je direktor koga takođe imenuje Skupština opštine.
Finansiranje delatnosti se vrši iz budžetskih sredstava (javnih prihoda: zakupnine za građevinsko zemljiše, nakande za uređivanje građevinskog zemljišta, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, mesnih samodoprinosa i ostalih izvora) i sopstvenih sredstava na osnovu prihoda koje preduzeće ostvari pruženjem usluga.
Za obavljanje poslova Direkcije, obrazuju se organizacione jedinice :
1.  Sektor za urbanizam,
2.  Sektor za izgradnju,
3.  Sektor za ekonomsko-finansijske poslove,
4.  Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove

Da bi izašla u susret svim potrebama grada, u domenu svoje delatnosti, Direkcija upošljava 60 radnika, od kojih je: 39 visokokvalifikovanih, 6 sa višom, 12 sa srednjom stručnom spremom i 3 radnika bez kvalifikacija. Na osnovu starosne strukture, utvrđena je prosečna starost radnika, koja iznosi 46,5  godine.
Direktor Direkcije je Mr  Nenad Krčum, diplomirani prostorni planer.

 

Pomoćnik za ekonmska pitanja Ljiljana Životić-Živanović, diplomirani ekonomista