Delatnost sektora za finansijsko – ekonomske poslove

•    izrada planova likvidnosti Direkcije i preduzimanje mera i aktivnosti za održavanje tekuće likvidnosti Direkcije;
•    saradnja sa direktnim nalogodavcem izvršenja opštinskog Budžeta i Odeljenjem opštinske uprave nadležnom za planiranje i sprovođenje Budžet;
•    učestvovanje u izradi finansijskog plana Direkcije – godišnjeg i operativnih planova;
•    izrada pregleda potraživanja Direkcije sa dinamičkim planom realizacije;
•    izrada izveštaja o realizaciji prihoda dela opštinskog Budžeta koji se realizuje iz aktivnosti Direkcije – godišnjeg i operativnog;
•    izrada konačnih obračuna sa investitorima, kompletiranje dokumentacije za aktiviranje investicija i uknjiženje u knjige osnovnih sredstava,odnosno finansijske podloge za prenos na krajnje korisnike;
•    realizacija instrumenata obezbeđenja plaćanja investitora – menice,garancije i drugo,
•    poslovi vezani za finansijsko praćenje investicione izgradnje u gradskim mesnim zajednicama (praćenje utroška sredstava samodoprinosa, izrada finansijskih izveštaja i zapisnika o ovim ulaganjima);
•    izrada poreskih bilansa, obračun i plaćanje poreza na dodatu vrednost,imovinu i po drugim osnovama;
•    praćenje i dostava podataka za osiguranje imovine i zaposlenih u Direkciji;
•    obračun kamata na potraživanje i obaveze, obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava;
•    vođenje evidencije o nabavljenoj i prodatoj robi, izrada kalkulacija i faktura sa potrebnim prilozima;
•    utvrđuje podatke o obveznicima naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i elemente za visinu zaduženja naknadama za korišćenje i uređenje građevinskog zemljišta
•    obavlja finansijske i analitičke poslove iz oblasti utvrđivanja i primene kriterijuma za utvrđivanje naknada;
•    fakturisanje usluga trećim licima i praćenje uplata;
•    priprema podataka i naloga za kompenzacije pojedinih obaveza i potraživanja i kompletiranje dokumentacije radi urednog čuvanja knjigovodstvene dokumentacije;
•    izrada pregleda finansijskih obaveza Direkcije za utvrđivanje prioriteta isplata u skladu sa obezbeđenim sredstvima;
•    izrada finansijskog plana zarada zaposlenih  i plana materijalnih troškova Direkcije;
•    koordinacija i obezbeđenje blagovremene izrade računovodstvenih iskaza Direkcije;
•    vršenje poslova vezanih za obračun zarada zaposlenih, toplog obroka, regresa i drugih  primanja u skladu sa Zakonom,Kolektivnim ugovorom i opštim aktima.
Rukovodilac sektora je Ljiljana Životić Živanović-diplomirani ekonomista

Sve što biste želeli da nas pitate u vezi sa naknadama za korišćenje

i uređivanje građevinskog zemljišta

NAKNADA ZA KORIŠĆENjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

ŠTA JE NAKNADA?

Naknada je javni prihod budžeta grada Smederevo.

ČIME JE PROPISANA?

Naknada za korišćenje propisana je Odlukom o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta koju donosi Skupština grada Smederevo. Ovom Odlukom propisuju se obveznici, kriterijumi, merila, visina, način i rokovi  plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta na području gradskog naselja Smedereva

ZA ŠTA SE KORISTI?

Sredstva od naknade za korišćenje koriste se isključivo za uređivanje građevinskog zemljišta i za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture (javne površine, ulice, trotoari, vodovodna i kanalizaciona mreža).

ZA ŠTA SE  PLAĆA ?

Naknada se plaća po osnovu korišćenja građevinskog zemljišta, bez obzira na režim svojine.

ŠTA JE GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE?

Građevinsko zemljište je zemljište na kojem su izgrađeni objekti i zemljište koje služi redovnoj upotrebi tih objekata, kao i zemljište koje je odgovarajućim planom predviđeno za izgradnju objekata.

KO PLAĆA?

Obveznici plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta su :

I Za stambeni prostor

– za porodične i individualne stambene zgrade i pomoćni prostor uz te objekte – vlasnici objekta;

– za stanove koji se koriste po osnovu zakupa na stanovima u društvenoj ili državnoj svojini – zakupci tih stanova;

– za službene stanove- nosioci prava raspolaganja, odnosno korišćenja;

II Za poslovni prostor

– za poslovni prostor u državnoj svojini – nosioci prava korišćenja, upravljanja i raspolaganja, odnosno neposredni korisnici;

– za poslovni prostor u privatnoj svojini – vlasnici, odnosno zakupci tog prostora (po ugovoru)

III za neizgrađeno zemljište

– nosioci prava korišćenja, upravljanja i raspolaganja, odnosno neposredni korisnici.

Obveznici naknade za korišćenje građevinskog zemljišta su i vlasnici bespravno izgrađenih objekata.

KAKO SE FORMIRA ZADUŽENjE?

I Za stambeni prostor

– na osnovu evidencije o površini i lokaciji objekta( prijava  kao i drugih verodostojnih dokumenata (kupoprodajnih ugovora, ostavinskih rešenja, rešenja o legalizaciji i izgradnji i sl.)

II Za poslovni prostor

– na osnovu prijave podataka, koju su obveznici dužni da podnesu Direkciji za izgradnju Smederevo u roku od 15 dana od dana sticanja prava vlasništva, korišcenja ili zakupa, kao i posle svake promene koja se odnosi na parametre bitne za obracun naknade.

KAKO SE OBRAČUNAVA?

I Za stambeni prostor

Naknada za korišćenje za stambeni i pomoćni  prostor obračunava se kao proizvod površine prostora, koeficijenta po osnovu zone i vrednosti boda. Vrednost boda utvrđuje Skupština grada Smedereva svake godine.

Korisna površina se posebno definiše za:

– stambeni prostor

– garaže i pomoćne prostorije van zgrade

– poslovni prostor u okviru stambenog objekta

Napomena: naknada se obračunava i naplaćuje samo za površinu objekata, a ne i za površinu ostalog zemljišta na parceli na kojoj se objekat nalazi.

Zemljište je na osnovu stepena i obima uređenosti zemljišta, pogodnosti koju zemljište ima za korisnike, položaja građevinskog zemljišta u naselju i drugih kriterijuma  podeljeno u sedam zona.

Shodno tome i visina naknade za korišcenje je srazmerna stepenu uređenosti.

II Za poslovni prostor

Naknada za korišćenje za poslovni prostor je utvrđena kao proizvod površine prostora, određenog koeficijenta po osnovu zone  i koeficijenta delatnosti  i  vrednosti   boda.

– na osnovu stepena i obima uređenosti zemljišta, pogodnosti koju zemljište ima za korisnike, položaja građevinskog zemljišta u naselju i drugih kriterijuma podeljeno je u sedam zona za koje se koeficijenti kreću od 2 za VII  zonu do 15 za I zonu;

– delatnosti su podeljene u 5 grupa, sa  koeficijentima od:

1,5 za delatnosti zdravstva,  obrazovanja, kulture i sl;

6,0 za proizvodne delatnosti; koeficijent

10,0 za komunalne delatnosti, zakonodavne, izvršne, poreske i carinske organe i proizvodno  zanatstvo;

15,0 za trgovinu i ugostiteljstvo, uslužno zanatstvo i sl.;

25,0 za delatnosti finansijskih, tehničkih i poslovnih usluga, administrativni prostor, apoteke, ordinacije, predstavništva, agencijei sl.

KAKO SE PLAĆA?

I Za stambeni prostor

Plaća se jednom godišnje po ispostavljenim računima, na uplatnom mestu kao što je navedeno na računu.

II Za poslovni prostor i neizgrađeno građevinsko zemljište

Plaća se mesečno do 10-og u mesecu za prethodni mesec, na osnovu Rešenja o utvrđivanju naknade, u kom je iskazano godišnje i mesečno zaduženje.

KO VRŠI OBRAČUN?

Evidenciju obveznika, obračun naknade u skladu sa važecom Odlukom, štampu i ispostavljanje računa za stambene objekte i rešenja o utvrđivanju visine naknade za poslovni prostor, kao i analitičko praćenje naplate naknade  vrši Direkcija za izgradnju – služba za naplatu naknada. Sve promene podataka bitnih za obračun naknade obveznici treba da dostave ovoj službi, kako bi se ažurirali podaci i adekvatno formiralo zaduženje za naknadu za korišćenje. Takođe, obveznici u službi mogu dobiti pregled zaduženja i uplata.

NAKNADA  ZA  UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

ŠTA JE NAKNADA ZA UREĐIVANJE

Naknada za uređivanje je prihod budžeta grada Smederevo

ČIME JE PROPISANA?

Naknada za uređivanje propisana je Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na području opštine Smederevo (Sl.list grada Smedereva br.18-2009-prečišćen tekst).

ZA ŠTA SE KORISTI?

Sredstva ostvarena po osnovu naknade za uredivanje i davanja u zakup javnog i ostalog gradevinskog zemljišta, cine prihod budžeta Opštine Smederevo i mogu se iskljucivo koristiti za uredivanje gradevinskog zemljišta i za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture obuhvacenih programom uredivanja zemljišta ( putevi, ulice, trotoari, vodovodna i kanalizaciona mreža, kao i mreža javne rasvete).

KO PLAĆA?

Naknadu za uredivanje placa investitor:

– izgradnje novog objekta,

– rekonstrukcije postojeceg objekta,

– dogradnje kojom se izgraduje novi prostor uz, ispod ili nad postojecim objektom,

– promene namene  prostora,

– objekata  izgradenih, odnosno rekonstruisanih  bez gradevinske dozvole u postupku „legalizacije“

KADA SE PLAĆA?

Naknada se obračunava i njeno plaćanje ugovara u postupku:

– dobijanja građevinske dozvole,

– izdavanja rešenja za izvođenje radova za objekte za koje se ne izdaje građevinska dozvola;

– izdavanja rešenja o naknadnoj gradevinskoj dozvoli- legalizaciji i

– izdavanja upotrebne dozvole.

Nadležni organ uprave ne može potvrditi prijavu početka izvođenja radova, a takođe ne može izdati upotrebnu dozvolu, bez potvrde Direkcije za izgradnju o regulisanoj naknadi.

ŠTA JE OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE?

Naknada za uredivanje gradevinskog zemljišta obracunava se po metru kvadratnom(m2) korisne površine objekta.

NAČIN UTVRĐIVANjA  VISINE NAKNADE

Visina naknade za uredivanje  obracunava se na osnovu:

– korisne površine objekta,

– zone(u zavisnosti od stepena uredenosti gradevinskog zemljišta, stepena izgradenosti i opremljenosti komunalnom infrastrukturom, kao i posebnih pogodnosti koje gradevinsko zemljište pruža investitorima podrucje opštine Smederevo je podeljeno u 8 zona)

– namene gradevinskog objekta (porodicni stambeni, višeporodicni stambeni i stambeno-poslovni, poslovno-uslužni i poslovno-komercijalni ,privredno-prizvodni i objekti za potrebe javnih ustanova, otvoreni objekti i manipulativni prostor)

KOLIKO  IZNOSI ?

I Za izgradnju porodicnog stambenog objekta (do 400 m2  i sa najviše 4 stana) naknada se krece od 87,00din./m2 u VIII zoni do 874,00din/m2 u I zoni;

II Za izgradnju poslovnih objekta i višeporodicnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata naknada se krece od 1.456,00din./m2 u VIII zoni do 4.368,00din./m2 u I zoni;

III Za izgradnju proizvodnioh objekta, kao i objekata za potrebe javnih ustanova naknada se krece od 728,00din./m2 u VIII zoni do 2.184,00din./m2 u I zoni;

IV Za izgradnju otvorenih objekata(pijaca, bazena, parkinga, manipulativnog prostora u okviru izgradnje objekta iz kategorije II i III) naknada se krece od 364,00din./m2 u VIII zoni do 1.092,00din./m2 u I zoni;

V Za porodične stambene objekte i stanove, izgrađene bez građevinske dozvole, u postupku izdavanja naknadnog odobrenja za izgradnju-legalizaciju naknada se kreće od 61,00din./m2 u VIII zoni do 612,00din./m2 u I zoni;

Naknada se obracunava u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za umanjenje naknade za uredivanje gradevinskog zemljištau postupku legalizacije (Službeni list RS br. 26/2011) i Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrdivanje zakupnine i naknade za uredivanje gradevinskog zemljišta na podrucju grada Smedereva

Naknada se umanjuje za :

– rekonstrukciju postojeceg objekta 50% od iznosa koji se prema nameni obracunava za taj objekat

– dogradnju uz, ispod i iznad postojeceg objekta 10% od iznosa koji se prema nameni obracunava za taj objekat

– za pretvaranje prostora u prostor druge namene za 50% od iznosa koji se obracunava za prostor nove namene;

KAKO SE PLAĆA?

Direkcija za izgradnju i investitor objekta ugovorom ureduju medusobne odnose u pogledu uredivanja gradevinskog zemljišta i placanja naknade. Ugovorom se utvrduje iznos naknade za uredivanje, nacin i dinamiku placanja.

Naknada za uredivanje placa se jednokratno ili u ratama. U slucaju jednokratne uplate, obveznik ima pravo na umanjenje naknade za 30%. Obracunata naknada se može platiti u najviše 36 rata za pravna lica, a najviše do 60 rata za fizicka lica investitore individualnih stambenih objekata.

Ukoliko postoji još neko pitanje na koje Vam nismo odgovorili;

Ukoliko postoje bilo kakve nejasnoce u vezi sa Vašim obavezama vezanim za naknade;

Ukoliko Vam je potreban savet,budite slobodni da nas pozovete ili pišete

KONTAKT:               Vesna Jovković – dipl.ecc.

Tel: 026/223-934

e-mail: vjovkovic@direkcijasd.co.rs

Stevan Grujuć – dipl.ecc.

Tel.026/223-934

e-mail: sgrujic@direkcijasd.co.rs