Delatnost sektora za izgradnju

 • priprema elemente Programa rada Direkcije i prati njegovu realizaciju
  •    obezbeđuje investiciono-tehničku dokumentaciju za uređivanje građevinskog     zemljišta za izgradnju infrastrukturnih objekata, izrada projektnih zadataka, nadzor nad izradom projekta,obezbeđenje svih saglasnosti, lokacije, građevinske dozvole i vođenje celokupne evidencije;
  •    sačinjava izveštaje o realizaciji operativnih, godišnjih i srednjeročnih investicionih planova i programa izgradnje i planova održavanja komunalne infrastrukture grada
  •    učestvuje u izradi projekata i elaborata o zaštiti životne sredine i vodi nadzor nad realizacijom;
  •    utvrđuje ispunjenost uslova za formiranje gradilišta i primopredaje lokacije između  izvođača i investitora,
  •    vrši nadzor nad rušenjem eksproprisanih objekata,raščišćavanjem zemljišta i izmeštanjem  instalacija koje ometaju izgradnju na planiranoj lokaciji,
  •    priprema realizaciju izgradnje i: raspisivanje konkursa, izrađuje tehničku podlogu za dobijanje ponuda za projektovanje i  izvođenje radova na izgradnji i rušenju objekata, obrada materijala nakon sprovođenja konkursa, vrši analize cena i vođenje evidencije,
  •    učestvuje u pripremi ugovora sa projektantima i izvođačima radova,
  •    vrši nadzor nad izgradnjom u skladu sa Zakonom  i nadzor nad održavanjem komunalne  infrastrukture,
  •    sačinjava izveštaje o toku realizacije investicionih programa, odnosno o stanju radova na  izgradnji objekata,
  •    učestvuje u izradi konačnih obračuna  radova i organizuje primopredaju objekata,
  •    prati stanje realizacije poslova na infrastrukturnim objektima: saobraćajnica, trotoara, biciklističnih staza,parkirališta, autobuskih stajališta, semafora,horizontalne,vertikalne i svetleće saobraćajne signalizacije, trgova, zaštitnog zelenila, neuređenog građevinskog zemljišta koje nije predvideno nameni,međublokovskog prostora, otvorene kanalske mreže, hidromašinske opreme,održavanje slivnika, javne rasvete u gradu na svim mestima, prohodnosti puteva po zimskim uslovima (zimska služba);
  •    vrši direktan nadzor nad realizacijom programa održavanja zajedničke komunalne infrastrukture (praćenje i overa količine, kvaliteta izvedenih radova, overa građevinskih knjiga i dnevnika, mesečnih i okončanih situacija radova);
  •     izgrađuje programe i planove za održavanje ulica i saobraćajnica u zimskom periodu – program “Zimske službe” i vrši nadzor nad izvođenjem radova;
  •    sarađuje sa mesnim zajednicama u cilju sačinjavanja planova mesnih zajednica i obezbeđenje njihove realizacije.

Rukovodilac sektora je Hajdana Bogdanović – diplomirani inženjer građevine

 

Realizacija Programa poslovanja za 2011.godinu

Sektor za izgradnju, shodno usvojenom Programu poslovanja, preduzima mere i aktivnosti na realizaciji započetih objekata i važećih ugovora iz delokruga rada sektora, kao i aktivnosti na pripremi tendereske dokumentacije i to:

 1. Održavanja objekata komunalne infrastrukture
 2. Investicione izgradnje komunalnih objekata
 3. Projektovanja komunalnih objekata
 4. podrška projektima drugih investitora

 

1.Održavanje objekata komunalne infrastrukture

 

Radovi su do skora izvođeni po važećim ugovorima iz 2010. godine čija je važnost do sklapanja novih za 2011. godinu. U proteklom periodu izvršena je priprema tenderske dokumentacije shodno predloženom dinamičkom planu javnih nabavki za sva održavanja kojima se bavi Direkcija, a novi ugovori su sklopljeni za održavanje gradskih ulica, lokalnih puteva, semafora i signalizacije te u maju 2011.godine treba da započne njihova primena.

 1. Sanacija udarnih rupa,uvala i kolotraga sa pojačanim održavanjem na lokalnim putevima – na nivou urgentnog i redovnog održavanja, izvođač radova PZP „Požarevac“
 2. Sanacija udarnih rupa,uvala i kolotraga sa pojačanim održavanjem na gradskim saobraćajnicama – na nivou urgentnog i redovnog održavanja, izvođač radova PD „Neimar put“ Salakovac
 3. Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije na gradskim saobraćajnicama i lokalnim putevima – na nivou redovnog održavanja, izvođač radova PZP „Požarevac“
 4. Održavanje semaforske signalizcije – na nivou redovnog održavanja, izvođač PP „Sevaho signal“
 5. Održavanje javne rasvete na stubovima NN mreže – na nivou urgentnog održavanja, izvođač radova PP „Tropikal“
 6. Održavanje javne rasvete na kandelaberskim stubovima – na nivou urgentnog održavanja, izvođač radova PP „Eltesa“
 7. Održavanje autobuskih stajališta – na nivou redovnog i pojačanog održavanja, izvođač radova PP „Milanić“

Radovi koje za potrebe Direkcije izvodi JKP „Komunalac i to: 

 1. Pranje i polivanje ulica u gradu
 2. Javno zelenilo

 

2.Investiciona izgradnja komunalnih objekata

 

            Na osnovu ugovora o izvođenju radova iz 2010. godine radovi se izvode na sledećim objektima:

 1. Izgradnja puta kroz industrijsku zonu (zona EPS-a), izvođač radova PZP „Požarevac“
 • Rekonstrukcija ulice Narodnog fronta i raskrsnice ulica Narodnog fronta, Srbine, Majke Jugovića i Goričke , izvođač radova PZP „Požarevac“,
 • Rekonstrukcija ulice Patrijarha Varnave – izvođač radova PD „Neimar put“ Salakovac
 1. Rekonstrukcija ulice Isidore Sekulić- izvođač radova PZP „Požarevac“

Priprema predmera i predračuna za potrebe sprovođenja izbora izvođača radova:

 1. Rekonstrukcija dela ulice Miloša Velikog (od pruge do L1)
 2. Rekonstrukcija ulice Sretena Popovića
 3. Rekonstrukcija ulice Crnotravske
 4. Rekonstrukcija ulice Cerske
 5. Rekonstrukcija ulice Vladimira nazora
 6. Rekonstrukcija ulice Jadranske (Prva faza)
 7. Rekonstrukcija ulice Čapajeve
 8. Rekonstrukcija ulice Miloša Velikog (od Nemanjine do pruge)
 9. Rekonstrukcija ulice Knez Mihajlove
 10. Rekonstrukcija ulice Partizanske
 11. Nastavak uređenja Majdanskog parka
 12. Uređenje blokovskog dvorišta Cigančica
 13. Proširenje parkinga u ulici Nosilaca Albanske spomenice
 14. Uređenje parkinga u ulici Nušićevoj
 15. Postavljanje zvučnih i vibracionih traka
 16. Periodično održavanje javnih puteva- betoniranje i nasipanje ulica

 

3.Projektovanje

 

            Na osnovu predhodno pripremljenih projektnih zadataka i sprovedene tenderske procedure u toku je izrada projekata:

 1. Glavni projekat rekonstrukcije ulice Jadranske- projektant „Hidropromet-inženjering“ Beograd
 2. Glavni projekat rekonstrukcije ulice Miloša Velikog od pruge do L1 –projektant „Put inženjering“ Smederevo
 3. Glavni projekat rekonstrukcije ulice Sretena Popovića, Majora Gavrilovića, Petra Bojovića i Branka Jevremovića –projektant „BHL projekat“ Beograd
 4. Glavni projekat rekonstrukcije ulice Miladina Popovića – projektant „Put inženjering“ Smederevo

 

 1. Podrška projektima drugih investitora