Delatnost sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove

•    izrada predloga normativnih akata u okviru delatnosti Direkcije iz nadležnosti Skupštine Opštine (Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta,Odluka o uređivanju i  naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta, i dr. );
•    zrada normativnih akata koje donose organi Direkcije  (Statut, Pravilnik o radu, Pojedinačni kolektivni ugovor, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sl.);
•    zastupanje Direkcije pred Opštinskim, Okružnim,Trgovinskim i drugim sudovima , pred organima uprave i arbitražama;
•    izrada  svih ugovora iz delatnosti Direkcije;
•    pokretanje postupka eksproprijacije, administrativnog prenosa ili deposedacije, na osnovu prethodne pravnovaljane dokumentacije i postupka uspostavljanja prava službenosti (nepotpuna eksproprijacija);
•    pokretanje postupka za deposedaciju uzurpiranog državnog zemljišta(bespravno zauzeće  javnih površina) u saradnji sa Javnim pravobraniocem;
•    rešavanje imovinsko pravnih odnosa u cilju obezbeđivanja uslova za ulazak u posed radi pribavljanja i privođenja zemljišta urbanističkoj nameni i za izvođenje radova;
•    učestvovanje u poslovima overe potpisa na ugovoru i poslove koresponiranja sa nadležnim sudovima i organima;
•    obezbeđuje sve potrebne elemente (zemljišno knjižne, katastarske i dr.) za otkup nekretninastanova, zgrada,poslovnih zgrada i prostorija, radi privođenja urbanističkoj nameni I sačinjava ugovore o kupoprodaji  nekretnina i obezbeđuje overu potpisa na ugovoru i uknjižbu u javne evidencije svojine na nepokretnostima;
•    pokreće i učestvuje u svim sudskim i upravnim postupcima od interesa za Direkciju;
•    praćenje i evidentiranje pravnih propisa, prakse u primeni propisa i stručne literature;
•    obavlja stručne,organizacione i administratvno-tehničke poslove za potrebe Upravnog odbora Direkcije;
•    obavlja pravne, kadrovske, administrativne i druge  poslove za rad  Direkcije;
•    vođenje operativnih evidencija svih zaključenih ugovora o ustupanju građevinskog zemljišta po investitorima, lokacijama, vrsti i nameni priliva i izgradnji objekata;
•    izbor i izrada potrebnih programa za obradu podataka za Direkciju i formiranje potrebne programske i korisničke dokumentacije;
•    praćenje stanja i analiza stanja sistemskog i korisničkog softvera, razrešavanje problema ili kontakt sa ovlašćenim licima;
•    obavlja poslove iz oblasti ostvarenja pojedinačnih prava zaposlenih iz  radnopravne o lasti;
•    obavlja marketinške,promotivne i protokolarne poslove iz delatnosti ili za potrebe Direkcije;
•    sarađuje sa medijima i ostvaruje PR za potrebe Direkcije;
•    saradnja sa predstavnicima donatora,međunarodnih investitora u oblast komunalne infrastrukture;
•    vrši poslove tekućih nabavki za potrebe zaposlenih u Direkciji u skladu sa zakonom;
•    obezbeđuje tehničke i opte uslove za normalno funkcionisanje zaposlenih u Direkciji.
Rukovodilac sektora je Nebojša Jovanović – diplomirani pravnik